Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Η Στέλλα Ζαφειροπούλου τηρεί τις υποχρεώσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απορρέουν από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 καθώς και του ν. 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις) προς εσάς που επιθυμείτε να λάβετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχει και αναφέρονται στην ιστοσελίδα της και δημοσιεύει το παρόν με την μορφή ενημέρωσης για τους όρους, τα δικαιώματα και τον τρόπο άσκησής τους, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Στέλλα Ζαφειροπούλου επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας τα Δεδομένα που εσείς της παρέχετε στα πλαίσια της συνεργασίας σας μαζί της ή με την χρήση της  ιστοσελίδας της  ή άλλης ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Τήρηση απορρήτου & εχεμύθειας

Με σεβασμό στην αρχή της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Στέλλα Ζαφειροπούλου δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου και της εχεμύθειας σχετικά με τις  πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το ν.4624/2019). Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες, υιοθετεί πολιτικές και λαμβάνει τα αναγκαία τεχνικά μέσα και τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα, που διασφαλίζουν τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία καθώς και την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των Δεδομένων που της γνωστοποιείτε στο πλαίσιο των εργασιών της.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και από ποιες πηγές

Η Στέλλα Ζαφειροπούλου συλλέγει και τηρεί σε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο, τα Δεδομένα που έχετε δηλώσει τόσο με την αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή όσο ή/και τα Δεδομένα που έχετε αποστείλει μέσω οποιασδήποτε φόρμας περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της και περιλαμβάνει ενδεικτικά ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική & ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και κάθε άλλη αναφορά που ζητείται στις φόρμες της ιστοσελίδας κλπ.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Μέσα επικοινωνίας 

Η Στέλλα Ζαφειροπούλου δικαιούται να αποστέλλει Δεδομένα σας και να χρησιμοποιεί ως κανάλι επικοινωνίας την μια ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας (SMS, MMS, VIBER, WHATSUP, MESSENGER, INSTAGRAM κλπ)  που  εσείς έχετε δηλώσει στην έντυπη/ηλεκτρονική φόρμα/φόρμες που αποστείλατε.       

Σκοπός της επεξεργασίας

α) Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων γίνεται τόσο για την ικανοποίηση της υπηρεσίας που αιτείστε και την παροχή της όσο και για λόγους ταυτοποίησης σας για τις ανάγκες της επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει πως η παραπάνω επεξεργασία γίνεται για την ικανοποίηση του αιτήματος που επιδιώκετε, που προηγουμένως έχετε εμπράκτως συμφωνήσει, χορηγώντας  με δική σας πρωτοβουλία  τα Δεδομένα σας, είτε ενυπόγραφα με την αποστολή εγγράφων σε φυσική μορφή, είτε με την αποστολή των Δεδομένων  μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, είτε μέσω της ιστοσελίδας της Στέλλα Ζαφειροπούλου με τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας την οποία έχετε υποβάλλει αφού πρώτα έχετε λάβει γνώση του πλαισίου της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παραπάνω συναίνεση, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίστηκε σε αυτήν. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση η Στέλλα Ζαφειροπούλου δεν θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών της για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο της χορηγήσατε τα Δεδομένα σας.

β) Η Στέλλα Ζαφειροπούλου επεξεργάζεται κάποια από τα Δεδομένα σας για στατιστικούς λόγους, φροντίζοντας πάντοτε να μην υπάρχει κανένα συσχετισμός με εσάς.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων

Η Στέλλα Ζαφειροπούλου λαμβάνει γνώση των Δεδομένων σας. Επίσης ενδέχεται να λάβουν γνώση τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας προς την ανωτέρω στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυστηρά πρότυπα επεξεργασίας και ασφάλειας δεδομένων. Τα παραπάνω πρόσωπα και πάροχοι δεσμεύονται  να τηρούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των Δεδομένων, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία και προστασία τους ενώ υπόκεινται σε ελέγχους για την αποτελεσματική τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεων. Η Στέλλα Ζαφειροπούλου ενδέχεται να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές και άλλες Δημόσιες ή/και Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον αυτό προκύπτει ή επιβάλλεται από αποφάσεις, νομικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα ή σε άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας στους δικτυακό τόπο της Στέλλας Ζαφειροπούλου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και πόλη. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή σας με την Στέλλα Ζαφειροπούλου.

Για την βελτίωση της εμπειρίας σας ως πελάτη στον δικτυακό της τόπο η Στέλλα Ζαφειροπούλου  χρησιμοποιεί τις ακόλουθες εταιρίες, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως μέρος των συμβάσεων που έχει συνάψει μαζί τους:

Facebook

Twitter

YouTube

TikTok

Instagram

Google

LinkedIn

 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε τρίτους παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stellazafeiropoulou.gr/.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Η Στέλλα Ζαφειροπούλου επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο τα χορηγήσατε. Λόγω της συχνά μακράς διάρκειας κάποιων διαδικασιών και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στον χρόνο τήρησης των δεδομένων,   διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της υπηρεσίας που αιτηθήκατε. Το παραπάνω χρονικό διάστημα ενδέχεται να παραταθεί, α) εφόσον αυτό ζητηθεί από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη Δημόσια Αρχή β) εφόσον υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τη διατήρηση των παραπάνω δεδομένων και γ) για στατιστικούς λόγους, χωρίς όμως κανένα συσχετισμό με το πρόσωπο, καθώς τα δεδομένα υπόκεινται σε ψευδοανωνυμοποίηση.

Άσκηση νομίμων δικαιωμάτων φυσικών προσώπων

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με την Στέλλα Ζαφειροπούλου  προκειμένου να ασκήσετε  τα νόμιμα δικαιώματά σας α) τηλεφωνικά στο 6974321862, β) ηλεκτρονικά στο https://stellazafeiropoulou.gr/ ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας της. Η Στέλλα Ζαφειροπούλου ενδέχεται, για την προστασία σας, να ζητήσει από εσάς  που επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας.

Τα Δικαιώματά σας

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ τυχόν ανακριβών  δεδομένων και  συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ («δικαίωμα στη λήθη») εφόσον δεν υπάρχει κάποιος εύλογος ή νόμιμος λόγος, ή υποχρέωση της Στέλλας Ζαφειροπούλου για τη διατήρησή τους
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στις περιπτώσεις που αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, δηλαδή στη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνει έντυπα αρχεία και η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν  επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του προσώπου, όπως η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον

Αρμόδια Αρχή

Εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τ: 210 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr).

Επικοινωνία

Εάν έχετε παραχωρήσει στην Στέλλα Ζαφειροπούλου προσωπικά σας δεδομένα και επιθυμείτε να  λάβετε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά την επεξεργασία τους, να  υποβάλλετε οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία, να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας  μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Το πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της  είναι πάντοτε επικαιροποιημένο με τις ισχύουσες κάθε χρονική στιγμή διατάξεις.

Πολιτική χρήσης Cookies

Η Στέλλα Ζαφειροπούλου τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Χρησιμοποιεί μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και πληροφορίες που την βοηθούν να παρέχει το μέγιστο των υπηρεσιών για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένη.

Τα δεδομένα που η Στέλλα Ζαφειροπούλου έχει εξουσιοδοτηθεί να συγκεντρώνει εξυπηρετούν στη βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρηστών/επισκεπτών και στην παροχή ακόμη καλύτερης εξυπηρέτησης σας σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.

Η έλλειψη δεδομένων (cookies) αυτής της κατηγορίας επηρεάζει τη λειτουργία της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό.

Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες που αφορούν στην πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και της εμπειρίας σας.

Χρησιμοποιούνται για την επιλογή και προβολή υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο της Στέλλας Ζαφειροπούλου, προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.