Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου

Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://stellazafeiropoulou.gr/  προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες coaching που παρέχει.

Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/ προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής Όροι Χρήσης), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/ συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

 1. Το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο https://stellazafeiropoulou.gr/ ανήκουν αποκλειστικά στην ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο https://stellazafeiropoulou.gr/προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΣΤΕΛΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.
 3. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/  να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/ για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
 4. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών του ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/
 5. Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τη ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/ με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ΣΤΕΛΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,

-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της ΣΤΕΛΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ και των υπηρεσιών της,

-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΣΤΕΛΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,

-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο https://stellazafeiropoulou.gr/ ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους,

-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της ΣΤΕΛΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 1. Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο https://stellazafeiropoulou.gr/.
 2. Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/ από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο https://stellazafeiropoulou.gr/ με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/

  Δ. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/ που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή υπηρεσιών της ΣΤΕΛΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ. Κάθε χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/ διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.
 2. Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/ σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

ΣΤ. Γενικοί Όροι

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/.
 2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
 3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 4. Η μη ενάσκηση από τη ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 5. Η ΣΤΕΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Ζ. Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση που τυχόν προκύψει διαφορά μεταξύ και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://stellazafeiropoulou.gr/, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, επιλύεται με βάση την ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας  ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά μέσω της διαμεσολάβησης (ν.4640/2019). Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, η επίλυση της διαφοράς θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Πολιτική χρήσης Cookies

Η Στέλλα Ζαφειροπούλου τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της. Χρησιμοποιεί μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και πληροφορίες που την βοηθούν να παρέχει το μέγιστο των υπηρεσιών για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένη.

Τα δεδομένα που η Στέλλα Ζαφειροπούλου έχει εξουσιοδοτηθεί να συγκεντρώνει εξυπηρετούν στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών/επισκεπτών και στην παροχή ακόμη καλύτερης εξυπηρέτησης τους σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Η έλλειψη δεδομένων (cookies) αυτής της κατηγορίας επηρεάζει τη λειτουργία της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό.

Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες που αφορούν στην πλοήγηση των χρηστών στην ιστοσελίδα με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και της εμπειρίας του χρήστη.

Χρησιμοποιούνται για την επιλογή και προβολή υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο της Στέλλας Ζαφειροπούλου, προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη.